Thai Think Tank

General Category => บอร์ด of Think => ข้อความที่เริ่มโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2020, 06:36:06 pm

หัวข้อ: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2020, 06:36:06 pm
แนวความคิดในการดำเนินการ เสริมสร้าง/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของทุกคน ให้ "เก่ง  ดี  มีคุณภาพ"   (คุณลักษณะคน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)   โดยมีแนวความคิดหลักในการเสริมสร้าง/พัฒนาคน คือ เปลี่ยนแปลงการศึกษา อบรม แบบเดิม แต่ให้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มาเป็น ผู้ฝึกสอน(ครู)ด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. คนเก่ง เสริมสร้าง/พัฒนา โดยวิธีการ “ฝึกคนให้เป็นครู” (Train The Trainers) เนื่องด้วยการฝึกให้คนมีจิตวิญญาณเป็นครูแล้ว จะทำให้การศึกษา การอบรม หรือ ฝึกทักษะใดๆ ของแต่ละบุคคลนั้น สามารถเจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหา มีความแหลมคมและแตกฉานในทักษะ รวมทั้งได้ฝึกฝน ความเป็นผู้นำ เป็นผู้ถ่ายทอด เป็นผู้กล้าแสดงออก และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น อาจจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาศิลปะการพูด ฟัง คิด และศิลปะการนำเสนอก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการฝึก ศึกษา อบรม เป็นหมู่คณะ จะพัฒนาโดยการ “ฝึกคนให้เป็นครูต้นแบบระดับหน่วยฝึก” (Train The Trainers Unit School Model) โดยแบ่งกลุ่มผู้รับการฝึกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละไม่เกิน 5-10 นาย และ สอนเนื้อหาเป็นส่วนรวม จากนั้นแยกฝึกเป็นห้วงๆ จะให้ทุกคนได้ฝึกเป็นครู โดยกำหนดเวลาให้แต่ละคน ได้มีโอกาสสอนเนื้อหาที่เรียนแก่เพื่อนๆในกลุ่ม แล้วสลับหมุนเวียนกันสอน ดังนั้นทุกคนจะได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการฝึกสอนตลอดเวลา  อีกทั้งแต่ละคนได้ทบทวนบทเรียนหลายๆ ครั้ง ส่วนการพัฒนาขีดความสามารถ(เก่ง)ในทักษะอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น ก็ให้นำเนื้อหาวิชานั้นๆ มาฝึกสอนในวิธีการเช่นเดียวกัน
2. คนดี พัฒนาโดยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” อันได้แก่ ปรัชญา การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา,   หลักการทรงงาน,   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และ     ปรัชญาทฤษฎีใหม่ (การพัฒนาอย่างยั่งยืน)  ประกอบกับ  “หลักธรรมความดี”ได้แก่ ความปรารถนา (อายุ วรรณะ สุขะ พละ), แรงจูงใจ (รัก โลภ โกรธ หลง), พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, อริยสัจ 4, อิทธิบาท 4  มาเป็นเนื้อหาในการฝึก ศึกษา อบรม และ สอน ในวิธีการตามข้อ 1.
3. คนมีคุณภาพ เมื่อทุกคนได้รับการฝึก ศึกษา เป็นคนเก่ง ที่มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีความชำนาญ และ เป็นผู้เชียวชาญ ในงานตามอำนาจหน้าที่ของตน ประกอบกับได้ฝึกอบรม ให้เป็นคนดี มีหลักธรรมความดีประจำใจ มีทัศนคติที่ดี คิดดีทำดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม และพร้อมช่วยเหลือส่วนรวม จึงทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นคนมีคุณภาพของสังคมอย่างแน่นอน
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2020, 06:27:24 pm
ข้อมูล เพิ่มเติม ครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Suwitcha ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 12:16:21 pm
เห็นด้วยกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ครับขอเสนอให้นำไปจัดฝึกอบรมให้ถึงรายตัวรายบุคคลในทุกระดับจะทำให้เป็นคนเก่งดีมีคุณภาพของทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้นครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: แสง โทศรีทา ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 02:34:34 pm
Think Tank การพัฒนาที่เริ่มจากการคิด ในสมองของมนุษย์ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเห็นความสำคัญ และได้ค่อยๆ พัฒนา ระดมความคิดจากหลายๆ ความคิด แล้วออกมาเป็นรูปธรรม    ฉะนั้น หากหน่วยงานไหนที่เห็นความสำคัญ แล้วจัดอบรม สัมมนา สันทนาการ บ่อยๆ จะได้ผลงาน ที่หน่วยงานต้องการนำออกมาใช้ ตลอดจนได้ครูต้นแบบ ที่จะเป็นผู้นำด้านความคิดสืบต่อกันไป...
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: uthai kotphuthorn ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 02:42:59 pm
สิ่งสำคัญของการพัฒนามาจากการริเริ่มแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ จนไปถึงการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่มีการยอมรับได้...เห็นด้วยครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: noontanaphon ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 02:47:26 pm
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาคน ให้เก่ง ดี มีคุณภาพ ถ้าบุคลากรมีความใส่ใจ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: ร.อ.วีระ คำสุวรรณ์ ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 03:58:50 pm
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" คือการสร้างสังคมให้ปลอดภัย สังคมมีความริเริ่ม สังคมน่าอยู่มากขึ้น สิ่งคัญคือการถ่ายทอดพลังความรู้สึกของการเรียนรู้ให้มีความสุขอยู่เสมอ จะทำให้คนรอบข้างเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดสิ่งใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ขึ้น ครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Suwitcha ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 07:35:34 am
อยากให้มีการผลักดัน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนบุคคล จัดการสอนฝึกพูดคิดให้ถึงในระดับชั้นเรียนอนุบาล
 หรือเป็นไปใด้บรรจุเข้าไปในหลักสูตรต่างๆในทุกหน่วยงาน จะเป็นการปูพื่นฐานให้คนเป็น คนเก่ง ดี มีคุณภาพ ต่อไปครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 07:52:40 pm
นี้คือ บทสรุปผู้บริหาร ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตาม HRM data.pdf ด้านบน)
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 08:22:31 pm
สำหรับเด็กนักเรียน ทุกระดับชั้น ให้ปรับ แรงจูงใจให้เหมาะสม และ ปรับเวลาในการสอน โดยแบ่งเวลาให้ เด็กมีโอกาสแสดงออก(ฝึกสอน) ใช้เทคนิค “Train The Trainers Unit School Model” ในเนื้อหาของแต่ละคาบเรียน ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะและทบทวนเนื้อหา อย่างทั่วถึง แม้แต่เด็กที่หลบๆ อยู่หลังห้อง
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: patcharawat ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2020, 09:41:03 am
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม ประเทศชาติ และที่สำคัญการปลูกฝังความรับผิดชอบจะนำพาไปสู่ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: boysignal ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2020, 11:15:54 am
เห็นด้วย และเป็นประโยชน์มากคับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: สมยศ สดไธสง ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2020, 11:32:18 am
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงาน องค์กร และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Draft ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2020, 11:48:09 am
อยากให้มีการอบรมแนวความคิดนี้ให้กับ พลทหารผลัดใหม่ และกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรม 2เดือนครั้งหนึ่งครับ เพื่อให้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: ส.ท.วิเศษ เหิมหัก ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 11:47:12 am
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาคน ให้เก่ง ดี มีคุณภาพ ครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: noontanaphon ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 12:49:37 pm
ทำอย่างไรคับ ถึงจะเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพราะคนส่วนใหญ่ จะมีไม่ครบ เพราะขาดจิตใต้สำนึก, จิตสำนึก และความรับผิดชอบ ช่ายรึป่าวคับ และมีวิธีที่จะทำให้มีครบทุกด้าน ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คับ......
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Prapat.ch ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 01:39:43 pm
วันนี้ได้ฟังบรรยายจากท่านผอ.มาครับ สาระสำคัญที่ได้คือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนต้องรู้จักเป็นผู้ให้ คนเก่งจะเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเป็นคนดี เป็นผู้สอนคนอื่นได้ จึงจะมีบุคคลากรที่มีคุณภาพ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Sathit longsriphum ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2020, 05:20:22 am
ทำอย่างไรคับ ถึงจะเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพราะคนส่วนใหญ่ จะมีไม่ครบ เพราะขาดจิตใต้สำนึก, จิตสำนึก และความรับผิดชอบ ช่ายรึป่าวคับ และมีวิธีที่จะทำให้มีครบทุกด้าน ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คับ......
การที่เราจะเป็นคน เก่ง ดี มีคุณภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การมีสติในการควบคุมตัวเราให้มีกรอบคิดมีการวางแผนการดำเนินชีวิต และ การมีสติจะส่งผลให้เราจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนทำเสมอว่ามันถูกต้องหรือผิดศีลธรรมหรือไม่ จิดสำนึกก็คือสติของเราเองถ้ามีจิตสำนึกดีก็มีสติมีปัญญาดี จิตใต้สำนึกเราก็จะจดจำแต่สิ่งดีๆไว้ในตัวเรา ระยะเวลามันขึ้นอยู๋กับเรานำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นนิสัย ถ้าทำจนเกิดเป็นนิสัยแล้วเราก็ถือได้ว่าเป็นคน เก่งดี มีคุณภาพ ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: พัชรพงศ์ ที่ กุมภาพันธ์ 20, 2020, 04:47:19 pm
แนวคิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทศาสตร์ ชาติ20ปี กระผมมีความคิดเห็น  เป็นหลักการที่ดีทั้งหมด ควรนำมาพัฒนา อย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน โดยให้พัฒนาจากตัวเอง  สถาบันครอบครัว พื้นฐานจากเด็กเล็ก จนถึงผู้ใหญ่ พัทนา eqพร้อมiq แน้นส่งเสริมในการเรียนที่ไม่ได้หมายถึงคะแนนจนเกินความเป็นตัวตน ที่ดีในสังคมมิเบียดเบียนใคร รู้ ผิด ชอบ ชั่วดี การกระทำที่ดี มารยาตต่อผู้อื่นและสังคม มิมองเพียงสำเร็จโดยตัวเลข ให้สำคัญและโอกาศทุกคน หรือเชิดชูคนด้วยการกระทำดี ความประพฤตินำหน้า วิชาการตามมาทีหลัง พัทนาคนจากจิตใจ จิตสำนึกระลึกรักฯ ยากยิ่งแต่ต้องให้จากรากฐาน ยกสิ่งถูกมิใช่สิ่งแสดงออกแค่เปลือกนอก เชิดชูคนประพฤติดี ทำดี ครองด้วยศีลและธรรม แล้วคงพัฒนาโดยความสามารถวิชาการตามมาพร้อมๆกัน คุณภาพคนจะได้มาโดยรวมแล้ว ต้องมีหลักธรรมมะ ประจำใจ แล้วพัฒนาคามสามารถในด้านต่างๆตมมาโดยโอกาศ ไม่หยุดหย่อนการเรียนรู้  กระผมมีความคิดเช่นนี้ พัฒนาทุกสิ่งต้องมาจากก้นบึ้ง จิตใจ และหลักธรรม โดยพระสัมมาสัมพุธเจ้า
หัวข้อ: Re: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: Yotsapat Saneewong ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2020, 12:39:43 pm
ในความหมายของข้อความที่ติดท้ายรถ"ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง" หมายความว่า การที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่งในคนคนเดียวกัน แต่ในชีวิตจริง ไม่มีทางเลือก ถ้าจะต้องเลือกระหว่างคนดีที่ไม่เก่ง กับคนเก่งที่ไม่ดี ขอทราบหลักคิด และเหตุผล ครับ