Thai Think Tank

General Category => Board of Thinks => ข้อความที่เริ่มโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2020, 08:57:14 pm

หัวข้อ: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 02, 2020, 08:57:14 pm
1. หลักการ    
1.1 ฝึกรหัส CW หลัก เฉพาะตัวเลข   0–9
1.2 แปลง ตัวอักษร เป็น ตัวเลข ทั้งหมด เพื่อการรับ-ส่ง CW 
1.3 แปลงจากตัวเลข กลับมาเป็นตัวอักษร ที่ปลายทาง 
1.4 รหัส CW 0 – 9 สามารถใช้กับโปรแกรมเข้า – ถอดรหัสได้  มีหลากหลายโปรแกรม   
2. การใช้งาน   
2.1 ใช้กับอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต โทรศัพท์มือถือ 
2.2 การรับ-ส่ง CW  ผ่านเครื่องมือสื่อสารหลายชนิด เช่นโทรคมนาคม, โทรศัพท์, วิทยุ หรือ อินเตอร์เน็ต  เช่น Line Facebook
3. การฝึกอบรม    สามารถบรรจุเป็นหลักสูตรได้ในทุกระดับ โดยมีแผนการดำเนินการ  เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (ให้กำลังพล มีความรู้ และ มีทักษะ พื้นฐาน CW  รหัส 0–9)
3.1 ฝึกครูต้นแบบ CW 0-9 และ การเข้ารหัส OTP (One Time Pad Program)  และ ผลิตเครื่องช่วยฝึก อุปกรณ์เคาะ CW ประมาณ 50 -100 ชุด
3.2 ฝึกพนักงาน CW ต้นแบบระดับ นนส. และพลทหาร โดยครูจาก   ข้อ 3.1 โดย ฝึกอบรมให้ กำลังพลเหล่าทหารสื่อสารส่วนกลาง ก่อน
3.3 ขยายผลสู่ภูมิภาค โดยฝึกกำลังพลของกองพันทหารสื่อสารต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นครูฝึก CW ตามกองพลต่างๆ
3.4 ขยายการฝึกไปสู่ กองพันทหาร ร., ม., ป. และ เหล่าอื่นๆ
3.5 บรรจุ CW เป็นหลักสูตร “ฝึกทหารใหม่” ดังนั้นทหารกองประจำการทุกผลัด จะมีความสามารถพื้นฐาน CW 0-9 ได้ทุกคน รวมทั้งกำลังสำรอง เช่น นักศึกษาวิชาทหาร(รด.) ทั้งหมด ด้วย
หัวข้อ: Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: Suwitcha ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 11:23:21 am
อยากให้เพิ่มS,O,S สัญญาณขอความช่วยเหลือครับ
...   ---  ...เพราะมีความสำคัญยามฉุกเฉินครับ
หัวข้อ: Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 04, 2020, 03:20:46 pm
เพิ่มเติม
หัวข้อ: Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: Suwitcha ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 07:50:00 am
ในเมื่อจะบรรจุ วิชา CWเข้าไปในการฝึกทหารใหม่ เครื่องมือในการใช้ฝึก CWจะเป็นอย่างไรรูปแบบไหนครับ
หัวข้อ: Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: wiset ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 08:41:35 pm
อาจ ใช้ cw program App. ที่่่่่่่่่่่่่สามารถ download จาก internet หรือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์  หรือผลิต คันเคาะ CW เอง ก็ได้ หรือ สส. ผลิตเป็นส่วนรวม และแจกจ่าย เป็นเครื่องช่วยฝึกประจำตัวพลทหารทุกนาย
หัวข้อ: Re: เพื่อให้กำลังพลมีขีดความสามารถ การสื่อสารพื้นฐาน CW รหัส 0–9
เริ่มหัวข้อโดย: Prapat.ch ที่ กุมภาพันธ์ 14, 2020, 02:00:23 pm
เห็นด้วยครับ ที่กำลังพลสื่อสารจะต้องมีความรู้CW อย่างน้อยรหัสมอส รหัสCW ก็ยังใช้สื่อสารกันได้ในภาวะฉุกเฉิน ภาวะความมั่นคงของประเทศ