ข่าว

ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (อ่าน 132083 ครั้ง)

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
แนวความคิดในการดำเนินการ เสริมสร้าง/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของทุกคน ให้ "เก่ง  ดี  มีคุณภาพ"   (คุณลักษณะคน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)   โดยมีแนวความคิดหลักในการเสริมสร้าง/พัฒนาคน คือ เปลี่ยนแปลงการศึกษา อบรม แบบเดิม แต่ให้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มาเป็น ผู้ฝึกสอน(ครู)ด้วย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. คนเก่ง เสริมสร้าง/พัฒนา โดยวิธีการ “ฝึกคนให้เป็นครู” (Train The Trainers) เนื่องด้วยการฝึกให้คนมีจิตวิญญาณเป็นครูแล้ว จะทำให้การศึกษา การอบรม หรือ ฝึกทักษะใดๆ ของแต่ละบุคคลนั้น สามารถเจาะลึกในรายละเอียดของเนื้อหา มีความแหลมคมและแตกฉานในทักษะ รวมทั้งได้ฝึกฝน ความเป็นผู้นำ เป็นผู้ถ่ายทอด เป็นผู้กล้าแสดงออก และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น อาจจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาศิลปะการพูด ฟัง คิด และศิลปะการนำเสนอก่อน เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการฝึก ศึกษา อบรม เป็นหมู่คณะ จะพัฒนาโดยการ “ฝึกคนให้เป็นครูต้นแบบระดับหน่วยฝึก” (Train The Trainers Unit School Model) โดยแบ่งกลุ่มผู้รับการฝึกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละไม่เกิน 5-10 นาย และ สอนเนื้อหาเป็นส่วนรวม จากนั้นแยกฝึกเป็นห้วงๆ จะให้ทุกคนได้ฝึกเป็นครู โดยกำหนดเวลาให้แต่ละคน ได้มีโอกาสสอนเนื้อหาที่เรียนแก่เพื่อนๆในกลุ่ม แล้วสลับหมุนเวียนกันสอน ดังนั้นทุกคนจะได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการฝึกสอนตลอดเวลา  อีกทั้งแต่ละคนได้ทบทวนบทเรียนหลายๆ ครั้ง ส่วนการพัฒนาขีดความสามารถ(เก่ง)ในทักษะอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้น ก็ให้นำเนื้อหาวิชานั้นๆ มาฝึกสอนในวิธีการเช่นเดียวกัน
2. คนดี พัฒนาโดยการน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” อันได้แก่ ปรัชญา การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา,   หลักการทรงงาน,   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และ     ปรัชญาทฤษฎีใหม่ (การพัฒนาอย่างยั่งยืน)  ประกอบกับ  “หลักธรรมความดี”ได้แก่ ความปรารถนา (อายุ วรรณะ สุขะ พละ), แรงจูงใจ (รัก โลภ โกรธ หลง), พรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, อริยสัจ 4, อิทธิบาท 4  มาเป็นเนื้อหาในการฝึก ศึกษา อบรม และ สอน ในวิธีการตามข้อ 1.
3. คนมีคุณภาพ เมื่อทุกคนได้รับการฝึก ศึกษา เป็นคนเก่ง ที่มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ มีความชำนาญ และ เป็นผู้เชียวชาญ ในงานตามอำนาจหน้าที่ของตน ประกอบกับได้ฝึกอบรม ให้เป็นคนดี มีหลักธรรมความดีประจำใจ มีทัศนคติที่ดี คิดดีทำดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม และพร้อมช่วยเหลือส่วนรวม จึงทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นคนมีคุณภาพของสังคมอย่างแน่นอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 09:40:23 pm โดย wiset »

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
ข้อมูล เพิ่มเติม ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2020, 06:56:45 pm โดย wiset »

Suwitcha

 • บุคคลทั่วไป
เห็นด้วยกับการบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ครับขอเสนอให้นำไปจัดฝึกอบรมให้ถึงรายตัวรายบุคคลในทุกระดับจะทำให้เป็นคนเก่งดีมีคุณภาพของทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้นครับ

แสง โทศรีทา

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 2
  • ดูรายละเอียด
Think Tank การพัฒนาที่เริ่มจากการคิด ในสมองของมนุษย์ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเห็นความสำคัญ และได้ค่อยๆ พัฒนา ระดมความคิดจากหลายๆ ความคิด แล้วออกมาเป็นรูปธรรม    ฉะนั้น หากหน่วยงานไหนที่เห็นความสำคัญ แล้วจัดอบรม สัมมนา สันทนาการ บ่อยๆ จะได้ผลงาน ที่หน่วยงานต้องการนำออกมาใช้ ตลอดจนได้ครูต้นแบบ ที่จะเป็นผู้นำด้านความคิดสืบต่อกันไป...

uthai kotphuthorn

 • บุคคลทั่วไป
สิ่งสำคัญของการพัฒนามาจากการริเริ่มแนวความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ จนไปถึงการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่มีการยอมรับได้...เห็นด้วยครับ

noontanaphon

 • บุคคลทั่วไป
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาคน ให้เก่ง ดี มีคุณภาพ ถ้าบุคลากรมีความใส่ใจ

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" คือการสร้างสังคมให้ปลอดภัย สังคมมีความริเริ่ม สังคมน่าอยู่มากขึ้น สิ่งคัญคือการถ่ายทอดพลังความรู้สึกของการเรียนรู้ให้มีความสุขอยู่เสมอ จะทำให้คนรอบข้างเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดสิ่งใหม่ๆอย่างสร้างสรรค์ขึ้น ครับ

Suwitcha

 • บุคคลทั่วไป
อยากให้มีการผลักดัน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรส่วนบุคคล จัดการสอนฝึกพูดคิดให้ถึงในระดับชั้นเรียนอนุบาล
 หรือเป็นไปใด้บรรจุเข้าไปในหลักสูตรต่างๆในทุกหน่วยงาน จะเป็นการปูพื่นฐานให้คนเป็น คนเก่ง ดี มีคุณภาพ ต่อไปครับ

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
นี้คือ บทสรุปผู้บริหาร ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ตาม HRM data.pdf ด้านบน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 07:55:08 pm โดย wiset »

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
สำหรับเด็กนักเรียน ทุกระดับชั้น ให้ปรับ แรงจูงใจให้เหมาะสม และ ปรับเวลาในการสอน โดยแบ่งเวลาให้ เด็กมีโอกาสแสดงออก(ฝึกสอน) ใช้เทคนิค “Train The Trainers Unit School Model” ในเนื้อหาของแต่ละคาบเรียน ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้พัฒนาทักษะและทบทวนเนื้อหา อย่างทั่วถึง แม้แต่เด็กที่หลบๆ อยู่หลังห้อง

patcharawat

 • บุคคลทั่วไป
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม ประเทศชาติ และที่สำคัญการปลูกฝังความรับผิดชอบจะนำพาไปสู่ "เก่ง ดี มีคุณภาพ" ครับ

boysignal

 • บุคคลทั่วไป
เห็นด้วย และเป็นประโยชน์มากคับ

สมยศ สดไธสง

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ "เก่ง ดี มีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงาน องค์กร และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ

Draft

 • บุคคลทั่วไป
อยากให้มีการอบรมแนวความคิดนี้ให้กับ พลทหารผลัดใหม่ และกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพ จัดอบรม 2เดือนครั้งหนึ่งครับ เพื่อให้มีแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นครับ

ส.ท.วิเศษ เหิมหัก

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาคน ให้เก่ง ดี มีคุณภาพ ครับ