ข่าว

ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาระบบการสื่อสาร(ดิจิทัล) ทั้ง คน งาน วิธีการ เครื่องมือ (Digital Anatomy)  (อ่าน 138573 ครั้ง)

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
มีแนวทางการดำเนินการเชิงบูรณาการ ในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงาน พัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร และพัฒนาการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาบุคลากร (คน) โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรทั้งเป็นแบบส่วนบุคคล เพื่อให้แต่ละบุคคลมีกรอบความคิด และแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสมานฉันท์ รวมทั้งได้รับการฝึกอบรม ให้มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งมีขอบเขตการพัฒนาบุคลากร ได้แก่
1.1 มีคุณลักษณะคน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ “เก่ง ดี มีคุณภาพ”โดยสามารถแสดงบทบาทเป็นผู้นำ ผู้รู้ ผู้พัฒนา(เชิดชู) และผู้แทนได้
1.2 มีแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบ ในลักษณะ “Train The Trainer Unit School Model” เป็นการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับการฝึกเป็นครูอย่างต่อเนื่องกันไป
1.3 มีเนื้อหาในการพัฒนา ตั้งแต่การสร้างจิตวิญญาณ แนวคิด รวมทั้ง ทักษะเฉพาะด้าน ต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น มีทักษะในเครื่องมือ/อุปกรณ์การสื่อสาร ต่างๆ เป็นต้น
2. การพัฒนางานหรือภารกิจ โดยมีแนวความคิดในการพินิจ/วิเคราะห์ ภารกิจ/หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย จาก กฎหมาย นโยบาย แผนหรือคำสั่ง เพื่อกำหนดเป็นโครงการ งาน แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ
3. การพัฒนายุทโธปกรณ์ (เครื่องมือ) โดยเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร (ดิจิทัล) ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ/งาน ตามข้อ 2. ซึ่งจะมีเนื้อหาที่อธิบายภาพรวมและองค์ประกอบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารในกรอบของการเลือกสรร การส่งกำลังและซ่อมบำรุง และ/หรือการวิจัยและพัฒนา สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร
4. การพัฒนากระบวนการทำงาน (วิธีการ) โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการ งาน แผนงาน และกิจกรรม เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ์ผล ได้แก่ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ /เป้าหมายของงาน สร้างงาน ต้นแบบ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการผลิต แจกจ่ายและบริการหลังส่งมอบงาน อันเป็นการขยายผลงานจากต้นแบบ

การดำเนินการพัฒนาบุคลากรสื่อสาร
1 จัดการฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายอำนวยการในกรอบเชิงบริหารจัดการ เพื่อให้มีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารเชิงระบบ รวมทั้งเตรียมการจัดทำโครงการ งาน แผนงานและกิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม
2 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทั่วไป ให้ทราบรายละเอียดเชิงลึก ได้แก่แนวความคิดในภาพรวมของการพัฒนาระบบการสื่อสาร ทั้ง “คน งาน วิธีการ และเครื่องมือ” รวมทั้งแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างยั่งยืน  ต่อไป   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 04, 2020, 09:50:18 pm โดย wiset »

Suwitcha

 • บุคคลทั่วไป
สอบถามในส่วนของ  ภารกิจ digital anatomy concept จำเป็นหรือไม่ที่ใช้ใด้เฉพาะในหน่วยเท่านั้น
ถ้าจะนำไปปรับใช้กับ กระทรวง ทบวง กรม หรือ โรงงาน และบริษัททั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆจะใด้ไหมครับ

wiset

 • Global Moderator
 • Newbie
 • *****
 • กระทู้: 13
  • ดูรายละเอียด
Anatomy นี้ สามารถปรับใช้ได้กับทุกองค์กร และ ทุกระดับ โดย เปลี่ยน กรอบภารกิจ(งาน) ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ จากนั้น คน เครื่องมือ และวิธีการ ก็ให้ปรับให้สอดคล้องกับงานที่กำหนดขึ้นมา และ ไม่จำเป็นต้องเป็นด้านดิจิทัลเท่านั้น หากเป็นด้านใดก็ได้ กล่าวคือ นี่เป็น Anatomy มาตรฐานของทุกงาน/ภารกิจ และทุกกิจกรรม งาน โครงการ ก็ให้พิจารณาให้ครบ ทั้ง คน งาน วิธีการ และ เครื่องมือ

Prapat.ch

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 4
  • ดูรายละเอียด
ในยุคดิจิตอล (4.0) การพัฒนาระบบการสื่อสารนั้น แน่นอนจะต้องเริ่มจากตนเองก่อน คือพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้เป็นผู้รู้ มีความสามารถอย่างแท้จริง ต่อมาต้องปรับแนวคิดตนเองว่าเราจะต้องไม่เก่งอยู่คนเดียวต้องถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้คนที่เกี่ยวข้องได้รู้และปฏบัติได้ ก็จะเข้าระบบTrain The Trainer Unit school เก่ง ดี มีคุณภาพ  ทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลังพลก็จะช่วยกันพัฒานาระบบการสื่อสารของหน่วยได้